ưu điểm của voip

Tư vấn thiết kế lắp đặt VoIP

Tư vấn thiết kế lắp đặt VoIP

GIẢI QUYẾT BĂN KHOĂN CỦA BẠN: Cùng với sự phát triển của công nghệ cho phép người dùng có thể sử dụng đồng thời cả mạng IP và mạng PSTN. Chính vì vậy bạn sẽ không bị mất số máy